ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 3

41

Οργάνωση τής γλώσσας σε «μέρη τού λόγου»

Θέλοντας να εκφράσουν έναν κόσμο που αποτελείται, κατά βάσιν, από δύο κατηγορίες, αφ’ ενός από ενέργειες / δράσεις / πράξεις / καταστάσεις και αφ’ ετέρου από ποικίλες οντότητες (πρόσωπα, πράγματα, αποτελέσματα ενεργειών κ.ά.), οι ομιλητές τής ελληνικής γλώσσας (και των γλωσσών τής ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γενικότερα) επινόησαν αντιστοίχως δύο βασικές κατηγορίες: τα ΡΗΜΑΤΑ και τα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 2

40

Ιεραρχική διάρθρωση και οικονομία στη γλώσσα

Oι ΦΘΟΓΓΟΙ αποτελούν το υλικό στοιχείο μέσω τού οποίου εκφράζονται οι σημασίες. Σε κάθε γλώσσα οι φθόγγοι λειτουργούν ως συνδυασμοί που απαρτίζουν φθογγικά σύνολα, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένες σημασίες. Τόσο οι φθόγγοι όσο και οι σημασίες έχουν σε κάθε γλώσσα ιδιαίτερη δομή· ακολουθούν ορισμένη σύνθεση, απαρτίζουν ορισμένα (επιτρεπτά) σχήματα.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑ 1

39

ΜΑΘΗΜΑ 1
Το «λογισμικό» τής γλώσσας: λεξιλόγιο – γραμματική – σύνταξη
Γλώσσα χωρίς σημασίες δεν νοείται. Διότι γλώσσα είναι οι πληροφορίες που δίνουμε και παίρνουμε, οι δε πληροφορίες δηλώνονται κυρίως από τις σημασίες και ειδικότερα από τις λέξεις που τις δηλώνουν.
Ο κόσμος των σημασιών στη γλώσσα και οι μεταξύ τους σχέσεις (σχέσεις ομοιότητας, συνάφειας, αντίθεσης κ.λπ.) συνθέτουν το ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ τής γλώσσας. Είναι ό,τι ονομάζουμε ΣΥΝΩΝΥΜΑ και ΑΝΤΩΝΥΜΑ / ΑΝΤΙΘΕΤΑ (αγάπη, συμπάθεια – μίσος, αντιπάθεια), ΥΠΕΡΩΝΥΜΑ και ΥΠΩΝΥΜΑ (άνθος – τριαντάφυλλο, κρίνος, γαρύφαλλο). Στο λεξιλόγιο ανήκουν επίσης τα ΠΑΡΑΓΩΓΑ και τα ΣΥΝΘΕΤΑ, ό,τι παλαιότερα αποκαλούσαμε «ετυμολογικό» τής γλώσσας (σπίτι: σπιτ-άκι, σπιτ-αρόνα – βάλλω: ανα-βάλλω, αναβολή, συμ-βάλλω, συμβολή, προ-βάλλω, προβολή κ.λπ.).

 

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο