Ο Αδ. Κοραής προτείνει «Συλλογή αναγνωσμάτων» για τη σχολική εκπαίδευση

Η «Συλλογή αναγνωσμάτων» που προτείνει ο σοφός Αδαμάντιος Κοραής να διδάσκονται στα Σχολεία:

(1) Πολλὰ ὀλίγοι τινὲς μύθοι τοῦ Αἰσώπου.
(2) Φρόνιμον ἐκλογὴν ἀπὸ τοῦ Χρυσολωρᾶ τὰς μονοστίχους γνώμας.
(3) Ἡ πρὸς Δημόνικον παραίνεσις τοῦ Ἰσοκράτους.
(4) Ὁ θαυμάσιος καὶ θαυμασίως γραμμένος ἀπὸ τὸν Ξενοφῶντα μύθος τού Προδίκου περὶ τῆς νεότητος τοῦ Ἡρακλέους […] ἀπὸ τούτου τὴν ἀδιάλειπτον μελέτην πρέπει νὰ τοὺς πληροφορήσωσιν [οἱ διδάσκαλοι τοὺς γονεῖς] ὅτι κρέμεται ἡ εὐτυχία τῶν τέκνων.[…] Ἀπὸ τὰ μεγάλα τῆς Ἑλλάδος καυχήματα ἕν, ἤ μᾶλλον εἰπεῖν, τὸ πρῶτον εἶναι ὁ Σωκράτης. Ὅμοιόν του εἰς τὴν ἀρετὴν κανὲν ἔθνος ἀκόμη δὲν ἐγέννησεν ἄλλον.
(5) Τὰ ἀστεῖα τοῦ Ἱεροκλέους.
(6) Ὀλίγους τινὰς διαλόγους τοῦ Λουκιανοῦ. 
(7) Τρεῖς ἤ τέσσαρας χαρακτῆρας τοῦ Θεοφράστου.
(8) Τὸν Πλοῦτον τοῦ Ἀριστοφάνους, καθαρισμένον ὅμως ἀπ’ ὅλας τὰς αἰσχρολογίας.
(9) Τὰ χρυσᾶ ἔπη τοῦ Πυθαγόρου
(10) Ἐκλογὴν ἀπό τὰ ἀποφθέγματα τοῦ Πλουτάρχου, τὴν ὁποίαν εἶναι δυνατὸν νὰ αὐξήσῃς ἀπὸ τὸν Στοβαῖον
(11) Ὀλίγα τινὰ ἠθικὰ παραγγέλματα ἀπὸ τὸ ἐγχειρίδον τοῦ Ἐπικτήτου
(12) Ὁλόκληρον τοῦ Θηβαίου Κέβητος τὸν ἀλληγορικὸν πίνακα.
(13) Ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς Ἐλληνικῆς δόξης, ἤγουν τοῦ κατὰ τῶν Περσῶν πολέμου τῶν Ἐλλήνων, τὸ ὁποῖον ἄρχεται ἀπὸ τὸ 201κεφάλαιον τοῦ ἑβδόμου βιβλίου τοῦ Ἠροδότου καὶ τελευτᾷ εἰς τὸ 100 τοῦ ὀγδόου. 
(14) Πολλὰ ὀλίγας παροιμίας, τὰς ἠθικωτέρας, μὲ τὴν ἐξήγησιν αὐτῶν.
(15) Συντομωτάτην σύνοψιν τῆς μυθολογίας. Ἀναγκαιοτέρα παρὰ ταύτην εἶναι η σύνοψις τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας∙ ἀλλ’ αὕτη πρέπει νὰ συγγραφῇ εἰς τόμον χωριστόν. καὶ δὲν ἔβλαπτε νὰ συντεθῇ εἰς τὴν κοινὴν γλῶσσαν, διὰ νὰ τὴν ἀναγινώσκωσι κατ’ οἶκον οἱ γονεῖς καὶ νὰ ἀναγκάζωσι τὰ τέκνα νὰ τὴν ἐκστηθίζωσι.

Εκτύπωση