• Αρχική
  • Λεξιλογικά
  • Λεξιλογικά
  • Για πιο προσεγμένα Ελληνικά: μεγεθύνουμε, συνονθύλευμα, τής εκλιπούσης, περνώ τις εξετάσεις 

Για πιο προσεγμένα Ελληνικά: μεγεθύνουμε, συνονθύλευμα, τής εκλιπούσης, περνώ τις εξετάσεις 

«Να μεγεΝθύνουμε….» Χωρίς -ν-! Σωστό: μεγεθύνουμε

• μέγεθ-ος > μεγεθ-ύνω > μεγέθ-υνση Χωρίς -ν-! 

ΟΧΙ: μεγενθύνω  μεγένθυνση !


«Η οικογένεια τής εκλιπόντος»! Ως γυναίκα η μακαρίτισσα χρήζει μετοχής θηλυκού γένους: εκλιπούσης

• (εκλείπει, εξέλιπε) μετοχή : ο εκλιπών, η εκλιπούσα, το εκλιπόν

"Η οικογένεια τής εκλιπούσης"


«Να περαστούν οι εξετάσεις»!  Το αίτημα προσκρούει πρωτίστως στη γλώσσα.
 (Επ’ευκαιρία, για το ρήμα «περνώ» στο Λεξικό μου καταχωρίζω 43 σημασίες!)

«Να περαστούν οι εξετάσεις». Δεν λέγεται! (όσο κι αν ζητείται…).  

Τα περίεργα τής γλώσσας : Ενώ λέμε «περνώ τις εξετάσεις / ένα μάθημα», δηλ. έχουμε ρήμα με αντικείμενο, εντούτοις δεν χρησιμοποιείται παθητική σύνταξη∙ δύσκολα θα πούμε «οι εξετάσεις περνιούνται /περάστηκαν», «το μάθημα περάστηκε/ έχει περαστεί».
Στην προκειμένη περίπτωση υπερισχύει η εννοούμενη σημασία «επιτυγχάνω στις εξετάσεις /στην εξέταση τού μαθήματος» που δεν επιτρέπει σχηματισμό παθητικής εκφοράς («οι εξετάσεις επιτυγχάνονται» !).  


«συνοθύλευμα»!  Σωστό με -ν-: συνονθύλευμα

συνονθύλευμα «σύνολο ετερόκλιτων στοιχείων» ΕΤΥΜ. λόγ. [1851], < συν- + -ονθύλευ(μα) < ελνστ. ὀνθυλεύω «μαγειρεύω με κοπανιστό κρέας – παραγεμίζω, παραταΐζω» (μεσν. σημ. «νοθεύω το κρασί, ανακατεύοντάς το με άλλο κατώτερης ποιότητας ή χαλασμένο») < *ὀνθύλ(η) / *ὄνθυλ(ος) (με παραγ. τέρμα -υλη / -υλος, πβ. κόνδ-υλος)

  

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο