Δοτικές σε -ει παλαιών τριτοκλίτων ονομάτων: 

εν γνώσει, εν μέρει, δυνάμει, βάσει, φύσει, θέσει, ελλείψει, εν πτήσει, εν αντιθέσει, εν όψει, εν τη ενώσει (ἐν τῇ ἑνώσει), επί λέξει, επί τη εμφανίσει (ἐπὶ τῇ ἐμφανίσει), εν συγχύσει, εν διαστάσει, εν εκτάσει, εν εξελίξει, εν κινήσει, εν περιλήψει, εν τη γενέσει (ἐν τῇ γενέσει), εν χρήσει, επί πιστώσει, οικεία βουλήσει (οἰκείᾳ βουλήσει), εντάξει, πρώτος τη τάξει (πρῶτος τῇ τάξει) κ.ά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Όταν η φράση περιέχει ουσιαστικά  δύο κατηγοριών (α΄και γ΄ κλίσεως) τηρείται η αντίστοιχη ορθογραφία : εν πάση περιπτώσει (ἐν πάσῃ περιπτώσει) [όχι: *εν πάσει περιπτώσει ! ούτε *εν πάση περιπτώση!], εν τοιαύτη περιπτώσει (ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει), πάση δυνάμει (πάσῃ δυνάμει), καλή τη πίστει (καλῇ τῇ πίστει) [όχι: *καλή τη πίστη! ] 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο