ΛΕΞΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

54

Το Λεξικό Κυρίων Ονομάτων, το νέο λεξικογραφικό έργο τού καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, είναι ένα ελκυστικό ταξίδι στον κόσμο των ονομάτων και συγχρόνως μια γοητευτική περιήγηση στις γειτονιές τού κόσμου και των ανθρώπων. Παρουσιάζει τη συναρπαστι-κή ιστορία των σημαντικότερων κυρίων ονομάτων, δηλαδή των ονομάτων τόπων και προσώπων, εξηγώντας αναλυτικά από πού προήλθαν και τι σημαίνουν.
Χαρακτηριστικά τού Λεξικού Κυρίων Ονομάτων:
• Περισσότερα από 2.700 ονόματα τόπων και προσώπων, ελληνικών και ξένων, αρ-χαίων και νέων
• Έγκυρες ετυμολογικές πληροφορίες για την προέλευση κάθε ονόματος, διατυπωμέ-νες με σαφή και κατανοητό τρόπο
• Πλήθος ιστορικών και εγκυκλοπαιδικών πληροφοριών
• Χρονολόγηση τής εμφάνισης των ξένων ονομάτων στην Ελληνική, η οποία στις πε-ρισσότερες περιπτώσεις γίνεται για πρώτη φορά
• Παρακολούθηση τής ιστορίας των ονομάτων από τις πηγές
• Τα κυριότερα υποκοριστικά, χαϊδευτικά και συντομευμένα ονόματα προσώπων
• Επώνυμα που προέρχονται από τα κύρια ονόματα
• Ειδικό παράρτημα με συγκεντρωτικά σχόλια, στα οποία ομαδοποιούνται και αναλύ-ονται κοινά στοιχεία που υπάρχουν στα επί μέρους λήμματα (π.χ. τοπωνύμια και ανθρωπωνύμια σχηματισμένα από ονόματα ζώων, φυτών, χρωμάτων, ποταμών, ηγεμόνων, αντικειμένων κ.ά.) αναδεικνύοντας έτσι βασικές αρχές τής ονοματολογί-ας.

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο