υπάγω> πηγαίνω, κερα- > ακέραιος - κεραυνός

13

Εκτύπωση